Charakterystyka zawodowa opiekuna medycznego

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód opiekuna medycznego pod kodem 532102.
WymaganiaOpiekunem medycznym jest osoba, która:

 • Ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej, lub…
 • Ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Zadania zawodowe

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 2. Współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osoba chora i niesamodzielną;
 3. Pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 4. Wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osoba chora i niesamodzielną;
 5. Pomaganie osobie chorej lub niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 6. Wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 7. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łózka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
 8. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem;
 9. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z wydalaniem;
 10. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 11. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 12. Stosowanie urządzeń, przyborów, i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 13. Dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas zabiegów pielęgniarskich;
 14. Zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 15. Dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 16. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
 17. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 18. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami;
 19. Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 20. Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 21. Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
 22. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 24. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 25. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 26. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 27. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki ;
 28. Korzystanie z różnych źródeł informacji.